Säkerhet

TILLSTÅND

Arrangören ansvarar för att ha de tillstånd som krävs för att kunna genomföra evenemanget, till exempel hos polismyndighet, räddningstjänst, miljö- och hälsomyndighet.

Arrangören står för kostnaden för eventuella tillstånd. Tillstånd ska mailas till ansvarig arenakoordinator senast en månad före evenemanget.

LAGAR OCH BESTÄMMELSER

Arrangören tar fullt ansvar för arbetsmiljöfrågor.
Arrangören ansvarar för att rökförbudet enligt tobakslagen efterföljs på Halmstad Arenas ytor, hallar och lokaler under hyrestiden.
Arrangören ansvarar för att ingen åhörare utsätts för högre ljudnivå än 110 dBA max (fast) vid intermittent buller och 97 dBA Leg. vid kontinuerligt buller. Arrangören ska tillse att ansvarig ljudtekniker har för ändamålet lämplig kompetens.
Arrangören ansvarar för att lagar, förordningar samt övriga föreskrifter och allmänna råd som vara tillämpliga för evenemanget följs.

UTFORMNING AV EVENEMANGET

Vid utformning av scen och övrig byggnation ska Arrangören ta särskild hänsyn till den miljö som råder på Halmstad Arena. Budskap som kan uppfattas stötande får inte förekomma.
Halmstad Arena fråntar sig allt ansvar för eventuella skadeståndskrav och andra ersättningskrav som har uppkommit i samband med evenemanget. Förefaller ersättningsanspåk riktas mot Halmstad Arena med anledning av evenemanget, ska Arrangören hålla Halmstad Arena fullt ut skadeslös.

GODSHANTERING

Gods som ska till Halmstad Arena måste märkas med evenemangsdatum, evenemangets namn samt kontaktuppgifter på den som äger godset.
Godsförråd, lastnings- och lossningstjänster, truckhyra och truckförare skall beställas i god tid före genomförandet.

Om Arrangören önskar hyra Halmstad Arenas truck utan förare och själv bruka trucken, skall Arrangören ha en egen objektlyftförsäkring som gäller för sitt gods samt uppvisa giltigt truckförarbevis som gäller för den person som ska köra trucken. Värdet ska då motsvara det maximalt dyraste lyftet.

Godshantering på arenans golvytor får bara utföras med lämpliga fordon, enligt Halmstad Arenas anvisningar.
Gods och evenemangsmaterial måste hämtas nästkommande vardag efter evenemanget, såvida inte annan överenskommelse görs. Kvarlämnat gods kan medföra en förvaringskostnad som faktureras i efterhand.

BEVAKNING OCH SÄKERHET

Arrangören har det totala ansvaret för all säkerhet relaterad till evenemanget. Kraven i Halmstad Arenas evenemangssäkerhetsmanual ska efterföljas. Säkerhetsmanualen skickas som bilaga till bokningsbekräftelsen.

Arrangören ansvarar för att en ansvarsförsäkring som inkluderar hyrd lokal tecknats (lägsta försäkringsbelopp 10 Mkr/skada). Försäkringsbevis gällande detta moment, undertecknat av försäkringsbolaget skall överlämnas till Halmstad Arenas Arenakoordinator före evenemangets start.

Arrangören utser och bekostar en under evenemanget närvarande säkerhetsansvarig.

Arrangören ansvarar för eventuell bevakning utifrån evenemangets säkerhetskrav, samt för säkerhets- och ordningsvakter som krävs av polismyndighet. Ordningsvakter, väktare och säkerhetsansvarig ska ha rätt utbildning och ha kännedom om anläggningen.

Arrangören skall säkerställa att alla utställare. besökare och andra medverkande aktörer följer de säkerhetsföreskrifter och regler som gäller för Halmstad Arena.

Före evenemanget kräver Halmstad Arena en obligatorisk säkerhetsgenomgång med Arrangörens säkerhetsansvariga samt med värdpersonal.

Arrangören ska fullt ut ersätta Halmstad Arena för samtliga skador som kan uppkomma med anledning av evenemanget.

ELEKTRICITET

Det åligger Arrangören att säkerställa elbehov för sitt evenemang. Arrangör måste 3 veckor innan informera ansvarig arenakoordinator om behov för garanterad leverans.

Arrangören bekostar alla erforderliga omkopplingar och fördelarcentraler inkl. kablar och inkopplingsarbeten av kraftförsörjning.

Alla elarbeten som påverkar Halmstad Arenas befintliga elsystem får endast utföras efter samråd med arenans behöriga elektriker.

STÄD OCH ÅTERSTÄLLANDE

Arrangören ansvarar för löpande städinsatser under pågående evenemang. Arrangören ska på förhand utse en Städansvarig och meddela kontaktuppgifter till evenemangskoordinatorn.

Arrangören skall alltid lämna en grovstädad arena med tömda papperskorgar efter avslutat evenemang. Arrangörens städansvarig ska i god tid kontakta arenans representant från lokalvården via 070-228 83 01 för att boka en efterkontroll i samband med evenemangets slut.

Alternativt beställer Arrangören kompletterande städtjänster och de faktureras då i efterhand som en tilläggstjänst. Även oförsedda städinsatser vid onormal nedskräpning kan komma att efterdebiteras Arrangören.

Arrangören åtar sig att tillse att de ytor, områden, utrymmen samt utrustning och inventarier som disponerats återställs till ursprungligt skick efter evenemangets avslutande, samt står för eventuella kostnader som detta medför.

Arrangören ansvarar för att all eventuell skyltning och affischering inom arenaområdet tas ned.

PYROTEKNIK OCH RÖK
Om pyroteknik och rök ska användas vid evenemanget ansvarar och bekostar Arrangören brandvakter. Av arenan utsedd arenakoordinator upplyser Arrangören om krav och kostnad.