Vad innebär förhöjda värden av trikloraminer?

Riktvärdena är inte en absolut gräns som, om de över- eller underskrids, gör att människor blir sjuka. Risken för negativa hälsoeffekter ökar dock om riktvärdena inte efterlevs. Om provresultaten avviker från riktvärdena är det viktigt att ta reda på orsakerna och åtgärda dem. I många fall kan det vara nödvändigt att ta omprov.

Vi måste se över hur vi kan minska trikloraminer i anläggningen och ta fler kompletterande prover. Trikloraminer kan ge upphov till hälsobesvär i form av irritation i luftvägar och ögon. För personer med astma kan trikloraminer bidra till att symtomen förvärras.